Mórhő – a móri távhőszolgáltató

Mórhő háttérkép csövekkel

A móri távhő szolgáltató

Panaszok benyújtása több formában történhet, szóban (személyesen / telefonon) vagy írásban:

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:

Cím:                            8060 Mór, Dózsa György u. 22/A

Levelezési cím:          8060 Mór, Dózsa György u. 22/A

E-mail cím:                 ugyfelszolgalat@morho.hu

Telefon*:                     +36 22 407 315

Kérjük, hogy az ügyintézéshez minden esetben hozza magával a személyes okmányait (személyi igazolvány vagy jogosítvány, valamint lakcímkártya).

*A telefonos ügyintézéshez kötelező a felhasználó azonosító számának a megadása.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő, kedd csütörtök: 7:00-11:00 és 13:00-16:00 óráig

Szerda: 7:00-19:00 óráig

Péntek: ZÁRVA

A távhőszolgáltató köteles a panaszok, észrevételek kivizsgálását és azok megoldásához szükséges intézkedéseket a lehető legrövidebb időn belül elvégezni.

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell.

Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

  1. a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,
  2. b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak, legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan köteles eljárni.

Írásbeli válaszadás:

Az 1997. évi  CLV. törvény (Fgytv.) 17/B. § (5) bekezdése szerint a MÓRHŐ Kft. minden esetben köteles a panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indoklással ellátva írásba foglalni, és a fogyasztónak a panasz beérkezését követő 15 napon belül a válaszlevelet postázni vagy elektronikusan megküldeni, kivéve, ha a fogyasztó a panaszát szóban közli és a szolgáltató az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz.

A válaszadási határidő helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság megkeresésének szükségessége esetén a Fgytv. 17/B. § (6) bekezdése szerint egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak indokáról a fogyasztót írásban, a válaszadási határidő letelte előtt tájékoztatni kell.

A Fgytv. 17/B. § (3) bekezdése szerint az ügyfélszolgálatra beérkező hívások rögzítésre és 5 évig megőrzésre kerülnek, valamint igény esetén a panaszos rendelkezésére állnak.

A panasz elutasítása esetén a szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság (szolgáltatási hely szerint illetékes), illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az ügyfél a panaszbejelentésre kapott válasszal nem ért egyet, vagy a panaszait nem orvosolták, a következő hivatalokhoz fordulhat:

Fogyasztóvédelmi Hatóság

Fejér Megyei Kormányhivatal

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8.

Levelezési cím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 936

Telefonszám: +36 22 501 751

E-mail: fogyved@fejer.gov.hu

A fogyasztóvédelmi hatósági eljárásban a fogyasztónak igazolnia kell, hogy a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos és az eljárás alapjául szolgáló panaszt a távhőszolgáltató felé megtette.

Üzletszabályzatban foglaltak be nem tartása esetén:

Mór Város Jegyzője

Ügyintézés helye: 8060 Mór, Szent István tér 6.

Levelezési cím: 8060 Mór, Szent István tér 6.

Telefonszám: +36 22 560 823

E-mail: morph@mor.hu

A távhőtermelő és távhőszolgáltató működési engedélyében előírt követelmények, feltételek be nem tartása esetén:

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.

Levelezési cím: 1388 Budapest, Pf. 89

Telefon: +36 1 459 7740

Fax: +36 1 459 7739

E-mail: ugyfelszolgalat@mekh.hu

Békéltető testületek

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: +36 22 510 310

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

További békéltető testületek elérhetősége az alábbi linken található:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Egyéb hatóságok, szervezetek:

 

Székesfehérvári Járásbíróság

Cím: 8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1.

Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 251

Telefonszám: +36 22 313 336, +36 22 316 524, +36 22 534 000

E-mail: birosag@szfvar.birosag.hu

Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Csanádi tér 1-2.

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Csanádi tér 1-2.

Telefonszám: +36 22 327 652

E-mail: szfvfogyved@freemail.hu , fogyvedelem@gmail.com

advanced-floating-content-close-btn