Mórhő – a móri távhőszolgáltató

Mórhő háttérkép csövekkel

A móri távhő szolgáltató

K I E G É S Z Í T Ő    M E L L É K L E T

a 2023. december 31-i egyszerűsített éves beszámolóhoz

I. Általános rész

1. A vállalkozás alapítása, működése, legfontosabb adatai

A MÓRHŐ Kft-t (továbbiakban: Társaság) Mór Város Önkormányzat Képviselő-testülete 90/1997 (04.30.) számú határozatával alapította 1997. május 1-jén.

A Társaság törzstőkéje: 450.000.000,-Ft

A Társaság tulajdonosa: a társaság egyszemélyes Kft, 100%-ban Mór Városi Önkormányzat tulajdona.

A Társaság szervezeti felépítése: a Társaság 2015. augusztus 31-ig három – a tevékenységük jellegében egymástól különböző – üzletágból állt.

 • Távfűtési üzletág (TF üzletág) Mór, Dózsa Gy. u. 22/a.
 • Wekerle Sándor Szabadidő Központ (WS SZIK) Mór, Táncsics M. u. 25.
 • Bérlemény Üzemeltetési üzletág (BÜZ üzletág) Mór, Dózsa Gy. u. 22/a.

A Bérlemény Üzemeltetési üzletág 2015. szeptember 1-i dátummal megszűnt a MÓRHŐ Kft-nél, ezt a tevékenységet azóta a Mór Városi Önkormányzat által 2015-ben alapított MÓR-HOLDING Kft. végzi.

A Wekerle Sándor Szabadidő Központ 2016. május 24-i dátummal kivált a MÓRHŐ Kft-ből és azóta önálló gazdasági társaságként működik (Móri Szabadidőközpont Kft., tulajdonos: Mór Városi Önkormányzat).

A Társaság székhelye:

 • 8060 Mór, Dózsa Gy. u. 22/a.

A Társaság ügyvezetője:

 • Pallag Róbert – cím: 8053 Bodajk, Kisköz u. 11. (an.: Gróf Mária, szül.: Székesfehérvár, 1978. 08. 16.)
 • Az ügyvezetőt az alapító 2017. január 1-től 2018. december 31-ig választotta meg, de a 129/2018 (IV.25.) számú Kt. határozattal az ügyvezető jogviszonyát határozatlan időtartamúra módosították.

A Társaság könyvvizsgálója:

 • SONYC Kft. – Könyvv. kam. nyilv. szám: 000500 (8000 Székesfehérvár, Galántai u. 64.)
 • Kijelölt könyvvizsgáló: Vágvölgyi László – Könyvv. kam. nyilv. szám: 000442 (8000 Székesfehérvár, Galántai u. 64.)
 • A könyvvizsgálót az alapító 59/2020. (V.29.) számú határozattal 2020. június 1-től 2025. május 31-ig terjedő időszakra megválasztotta .

Felügyelő bizottság: A társaságnál felügyelő bizottság működik.

A tagok adatai:

 • Heim József – 8060 Mór, Álmos vezér utca 16.
 • Gintner András – 8060 Mór, Wekerle S. u. 7.
 • Vass Tamásné – 8060 Mór, Velegi út 30. fszt. 2.

A Tulajdonos a felügyelő bizottság tagjait a 363/2019 ( XI.27.) Kt határozattal 2019. december 1-től 2024. november 30-ig változatlan összetétellel megválasztotta.

A beszámolót összeállította:

 • Skobrák Tünde Katalin (nyilvántartási szám:  210008)

2. A Társaság tevékenysége

 • 3530’08 Gőzellátás, légkondicionálás
 • 3511’08 Villamosenergia-termelés
 • 3512’08 Villamosenergia-szállítás
 • 3513’08 Villamosenergia-elosztás
 • 3514’08 Villamosenergia-kereskedelem
 • 3700’08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
 • 38.11’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
 • 3821’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
 • 3900’08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
 • 4120’08 Lakó- és nem lakó épület építése
 • 4221’08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
 • 4311’08 Bontás
 • 4312’08 Építési terület előkészítése
 • 4321’08 Villanyszerelés
 • 4322’08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
 • 4329’08 Egyéb épületgépészeti szerelés
 • 4391’08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
 • 4399’08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
 • 6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 • 6832’08 Ingatlankezelés
 • 7311’08 Reklámügynöki tevékenység
 • 7490’08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 • 8230’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 • 8299’08 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 • 9001’08 Előadó-művészet
 • 9002’08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
 • 9003’08 Alkotóművészet
 • 9004’08 Művészeti létesítmények működtetése
 • 9311’08 Sportlétesítmény működtetése
 • 9313’08 Testedzési szolgáltatás
 • 9319’08 Egyéb sporttevékenység
 • 9329’08 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
 • 9604’08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

A társaság által végzett távfűtési tevékenység legfontosabb feladatai:

 • Mór, Dózsa Gy. u. 22/a. sz. alatti fűtőmű üzemeltetése, az elosztó hálózat üzemeltetése, hőfogadó állomások üzemeltetése, a szolgáltatások díjainak beszedése, hátralék ügyintézés;
 • Villamosenergia termelés 2 db – a Mór, Dózsa Gy. u. 22/a sz. alatt elhelyezett – gázmotor üzemeltetésével;
 • Átalánydíjas szerződés alapján a távfűtött fogyasztók fűtési rendszereinek karbantartása, fejlesztése. A tulajdonos megrendelésére a város intézményeinek fűtési, hideg-, és meleg vizes rendszereinek karbantartása, fejlesztése. Egyéb megrendelésre végzett építőipari – elsősorban épületgépészeti szerelési – munka.

3. A számviteli politika fő vonásai

A Társaság a könyvviteli elszámolást a tulajdonában lévő eszközökről és forrásokról, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvitel rendszerében végzi, a számvitelről szóló 2000. évi C törvény (továbbiakban: Számviteli törvény) előírásai szerint. A költségeket elsődlegesen 5., másodlagosan 6. és 7. számlaosztályokban számolja el, vezetői információk biztosítása céljából.

A Társaság – a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően – egyszerűsített éves beszámolót készít. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét „A” változatban, az eredménykimutatást összköltség eljárással „A” típus szerint állítja össze.

A mérlegkészítés dátuma: a tárgyévet követő év március 31.

A Társaság a főkönyvi könyveléssel egybekapcsolt analitikus nyilvántartást vezet a vevő- és szállítói állományról, továbbá

 • a befektetett eszközökről értékben és mennyiségben,
 • a dolgozók egyéni jövedelem elszámolásairól, illetve
 • az Adóhatósággal szembeni kötelezettségekről.

4. Alkalmazott értékelési eljárások

A Társaság az immateriális javakat és tárgyi eszközöket beszerzési értéken tartja nyilván, a mérlegben az értékcsökkenési leírással csökkentett beszerzési értéken (nettó értéken) szerepelteti őket.

A Társaság évközben a vásárolt készleteket anyagköltségként számolja el. Az év végi készletet tényleges leltárfelvétel alapján állapítja meg. A készleteket felhasználáskor tényleges beszerzési áron FIFO módszerrel számolja el költségként.

Az immateriális jószágok, tárgyi eszközök, készletek fordulónapi leltározását a Társaság a Számviteli Politika Leltározási szabályzatában foglaltak szerint végzi.

A Társaság a mérleg fordulónapján fennálló – a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett – követeléseket az adósok minősítése alapján értékeli és – szükség esetén – értékvesztést számol el velük kapcsolatban.

A vevőkövetelések értékvesztésénél alkalmazott, a Számviteli Politika Értékelési szabályzatában rögzített kulcsok az alábbiak:

 • 90 – 180 napos késedelem esetén:         5%
 • 181 – 360 napos késedelem esetén:     10%
 • 360 napon túli késedelem esetén:         50%
 • 2 éven túli késedelem esetén:             100%

A Társaság behajthatatlanná vált, továbbá el nem ismert követelést nem szerepeltet a mérlegben.

A Társaság a pénzeszközöket, a saját tőke elemeit, a kötelezettségeket, valamint az aktív és passzív időbeli elhatárolásokat az analitikus nyilvántartásokkal egyeztetetten leltározza és a beszámolóban azoknak megfelelően, a Számvitel politikában foglalt előírásokat betartva szerepelteti.

5. Az értékcsökkenés elszámolásának rendszere

A terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás szabályait a Társaság Amortizációs politikája tartalmazza. Az értékcsökkenés elszámolása az üzembehelyezést követő első naptól, negyedéves gyakorisággal történik. Az 200 e Ft egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök és immateriális javak bekerülési értéke a használatba vételkor egy összegben kerül értékcsökkenési leírásként elszámolásra.

II. Mérleghez kapcsolódó információk

 1. A társaság befektetett eszközeinek állománya a 2023. évben 62,28 %-kal növekedett az előző évhez képest . Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó és nettó értékeinek alakulását mutatja be az 1. sz. és a 2. sz. melléklet.

Az év során több városi távvezeték cseréjére is sor került, ezek közül a legnagyobb a Mór, Vértes utcai beruházás volt, mely három ütemterv szerint egyenként 99.953 eFt, 99.946 eFt és 99.651 eFt értékben valósult meg. A Mór Városi Piac rekonstrukciójához kapcsolódóan 30.226 eFt összegű beruházás köthető. Sor került egy városi intézmény távvezeték cseréjére is 23.926 eFt értékben. A társaság telephelyén 55.491 eFt értékű távvezeték csere valósult meg, ezenkívül üzembehelyzésre került egy iszapleválasztó berendezés 9.935 eFt értékben. Egyéb jelentős beruházás nem történt, a Társaság mindösszesen 428.658 eFt értékben helyezett üzembe tárgyi eszközt . A beruházások tárgyévi állományváltozásait a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az üzembe nem helyezett, befejezetlen beruházások között

 • Mór Városi Kórház távhő gerincvezeték és bekötés cseréjének kivitelezési tervének,
  • Gázmotor csere tender dokumentációjának,
  • Mór, Deák Ferenc utcai távvezeték csere kivitelezési tervének,
  • Geotermikus energiahasznosítás megvalósulási tanulmánytervének számláját tartjuk nyilván.
 1. A tárgyévben elszámolt értékcsökkenési leírás összegeket a 4.sz. melléklet tartalmazza, eszközcsoportonként részletezve.
 1. A Társaságnál a  mérleg fordulónapi anyagkészlet értéke 127 e Ft.
 1. A követelések állományát a 5.sz. melléklet részletezi. A követelések értéke összességében 27,46 %-kal csökkent az előző évhez képest.
 1. A társaság adósainak minősítése során a 2018. évi elévült követelések ügyvezetői utasításra kivezetésre kerültek. Az év végén állományban lévő lejárt tételeknél megállapításra került a szükséges értékvesztések összege, a Számviteli Politikában meghatározott kulcsok alapján.

Az értékvesztések záró állománya: 2.805 eFt.

            A követelések mérlegértéke az értékvesztéseket figyelembe véve: 86.925 eFt.

 1. A Társaság nem rendelkezik hátrasorolt-, illetve hosszú lejáratú kötelezettséggel. A rövid lejáratú kötelezettségek részletezését a 6.sz. melléklet tartalmazza.

A rövid lejáratú kötelezettségek értéke összességében  31,81 %-kal csökkent az előző évhez képest .

 1. Az aktív és a passzív időbeli elhatárolások részletezése a 7. sz. mellékletben található.

III. Eredménykimutatás kiegészítése

 1. A Társaság eredménykimutatását az összköltségeljárás módszerével, „A” változat szerint készíti, a termelés összes költségeinek az összes elért teljesítménnyel való összemérése céljából. A bevételek és ráfordítások 2022. évről 2023. évre történő változásait a 8.sz. melléklet tartalmazza.
 1. A bevételek összessége 30,97 %-kal csökkent az előző évi adathoz képest.

Az értékesítés nettó árbevétele 27,78 %-kal csökkent az előző évhez képest.

Az egyéb bevételek az előző évhez képest 35,83 %-kal csökkentek.

A rögzített távhőszolgáltatási díjak miatt elszenvedett veszteség kompenzálására, a MÓRHŐ Kft. lakossági célú hőértékesítésével kapcsolatosan 2023. évben megítélt támogatások az alábbiak szerint alakultak:

2023.01.01. nyitó érték:         -31.817 eFt

2023. évi igénylés:                 812.518 eFt

2023. évi teljesítés:                708.745 eFt

2023.12.31. záró érték:          71.956 eFt

Az egyéb  bevételek között található a 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet előírásainak megfelelően az engedélyes tevékenységből keletkezett nyereségkorlát feletti rész, melyet halasztott bevételként az időbeli elhatárolások között tartunk nyilván. A tárgyieszköz értékcsökkenésével arányos összeg a halasztott bevételből feloldásra került.

A Társaságnak nem volt elszámolandó tétele a pénzügyi műveletek bevételei között a tárgyévben.

 1. Az összes ráfordítás 1,63 %-kal növekedett az előző évi adathoz képest.

Az anyagjellegű ráfordítások összege 10,01 %-kal nőtt, a személyi jellegű ráfordításoké 19,53 %-kal növekedett, az értékcsökkenési leírás pedig 47,18 %-kal nőtt  2022. évhez viszonyítva.

Az egyéb ráfordítások összege az előző évhez viszonyítva 97,42 %-os csökkenést mutat.

A tartozások behajtására a jogi intézkedéseket minden esetben Társaságunk megtette.

A tárgyévben pénzügyi műveletekkel kapcsolatos ráfordítás nem merült fel.

IV. Vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése

 1. Eszköz- és forráscsoportok alakulása:

A társaság eszköz és forrás szerkezetét mutatják be az alábbi táblázatok:

 ESZKÖZÖK2022.12.312023.12.31
 MegnevezésÖsszeg (eFt)MegoszlásÖsszeg (eFt)Megoszlás
ABefektetett eszközök582 06624,06%944 56233,12%
A/I   Immateriális javak2620,01%8720,03%
A/II   Tárgyi eszközök581 80424,05%943 69033,09%
A/III   Befektetett
   pénzügyi eszközök
00,00%00,00%
BForgóeszközök1 826 67375,50%1 900 32266,63%
B/I   Készletek1270,01%3 4270,12%
B/II   Követelések319 36313,20%231 6628,12%
B/III   Értékpapírok00,00%00,00%
B/IV   Pénzeszközök1 507 18362,30%1 665 23358,39%
CAktív időbeli elhatárolások10 5920,44%7 1540,25%
 Összesen2 419 331100,00%2 852 038100,00%
      
 FORRÁSOK2022.12.312023.12.31
 MegnevezésÖsszeg (eFt)MegoszlásÖsszeg (eFt)Megoszlás
DSaját tőke1 824 51775,41%2 129 26474,66%
D/I   Jegyzett tőke450 00018,60%450 00015,78%
D/II   Jegyzett, de még be
   nem fizetett tőke
00,00%00,00%
D/III   Tőketartalék3 1840,13%3 1840,11%
D/IV   Eredménytartalék-650 542-26,89%459 26016,10%
D/V   Lekötött tartalék1 051 00043,44%895 77331,41%
D/VI   Értékelési tartalék00,00%00,00%
D/VII   Adózott eredmény970 87540,13%321 04711,26%
ECéltartalékok00,00%00,00%
FKötelezettségek530 89121,94%362 00312,69%
F/I   Hátrasorolt
   kötelezettségek
00,00%00,00%
F/II   Hosszú lejáratú
   kötelezettségek
00,00%00,00%
F/III   Rövid lejáratú
   kötelezettségek
530 89121,94%362 00312,69%
GPasszív időbeli elhatárolások63 9232,64%360 77112,65%
 Összesen2 419 331100,00%2 852 038100,00%

2. A vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése mutatószámokkal

MegnevezésKéplet2022. év2023. évVáltozás
Eladósodottság mértékeM:F29,10%17,00%-12,10%
M:D
Befektetett eszközök fedezettségeM:D313,46%225,42%-88,04%
M:A
Saját tőke növekedési mutatójaM:D405,45%473,17%67,72%
M:DI
Likviditási mutató I. (gyorsráta)M:BIV2,844,601,76
M:FIII
Likviditási mutató II.M:B-BI3,445,251,81
M:FIII
Költségszintek alakulásaE:(AIV+AV+AVI)78,11%121,29%43,18%
E:(AI+AII)

Eladósodottság mértéke: azt mutatja, hogy a saját források a kötelezettségek hány százalékát fedezik. A mutató minél alacsonyabb, annál kedvezőbb. 2023. évben a mutató értéke javult 12,10 %-kal.

Befektetett eszközök fedezettsége: azt mutatja, hogy a befektetett eszközöket milyen arányban finanszírozzák tartósan a vállalkozás rendelkezésére álló források. A mutató kedvező, ha 100% feletti értéket mutat. 2023. évben a mutató értéke 88,04 %-kal romlott az előző évhez viszonyítva.

Saját tőke növekedési mutatója: 2023. évben  javult a mutató mértéke .

Likviditási mutató I. (gyorsráta): a teljesen mobil pénzeszközök arányát mutatja a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyítva. 2023. év végén a likvid pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettség 460 %-ára nyújtottak fedezetet. A mutató értéke 2023. évben is megfelelően alakult.

Likviditási mutató II.: azt mutatja, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek 525 %-ára nyújt fedezetet a forgóeszközök korrigált értéke. A mutató értéke 2023. évben is jól alakult.

3. Termelési, termelékenységi mutatók

Megnevezés2022. év2023. év
(eFt)(eFt)
Értékesítés nettó árbevétele1 225 506885 017
 + Saját előállítású eszközök aktivált értéke00
 – Eladott áruk beszerzési értéke582213
 – Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke8370
Bruttó termelési érték1 224 087884 804
 – Anyagköltség770 641855 622
 – Igénybe vett szolgáltatások86 91786 319
Anyagmentes termelési érték366 529-57 137
 – Értékcsökkenési leírás43 31563 751
Nettó termelési érték323 214-120 888
Megnevezés2022. év2023. év
(eFt)(eFt)
Személyi jellegű ráfordítások44 10752 719
 + Értékcsökkenési leírás43 31563 751
 + Adózás előtti eredmény971 558325 427
Hozzáadott érték1 058 980441 897

4. Hozam és hatékonysági mutató

MegnevezésKéplet2022. év2023. év
Komplex hatékonysági mutatónettó termelési érték182,47%-46,51%
0,2 x lekötött eszk.ért.+1,8 x bérköltség
Élő munka hatékonysági mutatóhozzáadott érték187 098,9088 379,40
létszám
Tőkehatékonysági mutatóbruttó termelési érték67,09%41,55%
saját tőke

Tájékoztató kiegészítések

 1. A Kft-nek nincs sem többségi, sem jelentős, sem egyéb részesedése más vállalkozásban.
 1.  Az ügyvezetés részére  2 havi bruttó munkabér összesen 1.600 eFt jutalom  került megállapításra.
 1. A Felügyelő Bizottság tagjai részére 2023. évben 36 eFt/fő/hó tiszteletdíj (összesen 1.296 e Ft) került kifizetésre.
 1. A Társaság könyvvizsgálatát ellátó SONYC Kft. részére 2023. évben 1.596 eFt könyvvizsgálati díj került kifizetésre.
 1. A Társaság zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított, mérlegben ki nem mutatott kötelezettséggel (pl. bankgarancia, kezességvállalás) nem rendelkezik.
 1. Mór Város Önkormányzatával, mint a MÓRHŐ Kft. egyszemélyi tulajdonosával szembeni kötelezettség 2023.12.31-én: 57.261,-Ft.

Vevő követelés összege : 0,- Ft

 • A lekötött tartalék (fejlesztési tartalék) nyitóállományából – ami 1.051.000 eFt volt – feloldásra került 455.227 eFt.
 1. A 2023. évi társasági adó fizetési kötelezettség levezetése:

A társasági adóalap meghatározásánál az adóalapot növelő (63.751 eFt), illetve csökkentő (40.100 e Ft) amortizáció összege eltér egymástól, ennek okai:

 • egyes eszközöknél (pl. távvezetékek egy része) eltérnek a hasznos élettartam alapján meghatározott értékcsökkenési kulcsok a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao-törvény) szerint érvényesíthető kulcsoktól, valamint
 • a 2011. évben a gázmotorok üzemeltetési struktúrájának átalakítása, az üzemórák csökkentése érdekében megváltoztatott számviteli leírási kulcsok eltérnek a Tao-törvény szerinti kulcsoktól.
 • Fejlesztési tartalékból megvalósított eszközök esetében.

A tárgyévi adóalapot növelő további tételek:

 • kivezetett eszközérték: 343 eFt  (selejtezés: 343 eFt)
 • Jogerős határozatban megállapított bírság: 27 eFt (késedelmi kamat: 27 eFt)
 • nem a vállalkozás érdekében felmerülő ráfordítás: 223 eFt

A tárgyévi adóalapot csökkentő további tételek:

 • kivezetett eszközérték: 343 eFt  (selejtezés: 343 eFt)
 • tárgyévben képzett fejlesztési tartalék: 300.000 eFt,
 • behajthatatlanként kivezetett vevőkövetelésre kapott összeg : 20 eFt
 • követelésekre visszaírt értékvesztés: 643 eFt

A növelő és csökkentő tételekkel meghatározott társasági adóalap összege: 48.664 eFt. A 2023. évi társasági adó fizetési kötelezettség összege az adóalap 9%-a, azaz 4.380 e Ft.

A társasági adóalap levezetését, valamint az adóalap növelő és csökkentő tételek részletezését a 10. sz. melléklet tartalmazza.

 1. A létszámadatokat és a személyi jellegű ráfordításokat a 9. sz. melléklet mutatja be.
 1. A veszélyes hulladék állományról nyújt információt a 11. sz. melléklet.
 1. A Társaság a tárgyévi eredmény terhére várhatóan 18.000 eFt osztalék kifizetéséről dönt.
 1. Társaságunk egyszerűsített éves beszámolójának kiegészítő mellékletéhez a Távhő-szolgáltatásról szóló 2005.évi XVIII. törvény előírásainak megfelelőn csatoltuk a következő mellékleteket :

12. sz melléklet A távhőszolgáltatási tevékenység mérlege és eredménykimutatása

13. sz melléklet A távhőtermelési tevékenység mérlege és eredménykimutatása

14. sz melléklet A gázmotoros tevékenység mérlege és eredménykimutatása

15. sz melléklet Az összes egyéb tevékenység mérlege és eredménykimutatása

A Távhőszolgáltatásról szóló törvény 18/A §-ban foglaltak szerint az egyes tevékenységek számviteli nyilvántartását elkülönítetten kezeljük, biztosítva azok átláthatóságát és kizárva a keresztfinanszírozást. Lehetővé téve a hiteles és valós képet mutató eredménykimutatás és mérleg összeállításához.

A 12., 13., 14., 15. számú mellékleteken szereplő tevékenységenkénti mérlegek és tevékenységenkénti eredménykimutatások a teljeskörű számviteli szétválasztásnak köszönhetően, oly módon kerülnek bemutatásra, mintha azokat külön, önálló vállalkozás keretében végeznénk.

 1. A Társaság megvizsgálta a vállalkozás folytatásának elve érvényesülését. Az ezzel kapcsolatos felmérés és értékelés alapján a Társaság arra következtetésre jutott, hogy az orosz-ukrán háborúval és az ebből fakadó energia- és gazdasági válsággal kapcsolatosan beazonosított hatások nincsenek jelentős vagy számottevően negatív hatással a Társaság rövid távú (a mérleg fordulónapját követő 12. hónapot átfogó időszakra vonatkozó) pénzügyi és likviditási helyzetére, az eszközök mérlegben bemutatott értékelésére, valamint a Társaság ezen időszakon belüli üzleti működésére, amely lényegesen befolyásolná vagy lényegesen bizonytalanná tenné a Társaságnak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességét, illetve annak a mérlegkészítés időpontjában való megítélését ugyanezen időszak tekintetében. A Társaság megállapította,  hogy a vállalkozás folytatásának elve a 2024. évben nem sérül.

A Számviteli Törvény előírásai szerint a következő mellékletek kerültek csatolásra a 2023. évi egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletéhez:

1.sz. melléklet :           Az immateriális javak állományváltozása 2023. évben

2.sz. melléklet:            A tárgyi eszközök állományváltozása 2023. évben

3.sz. melléklet :           A beruházások állományváltozásai 2023. évben

4.sz. melléklet :           2023. évben elszámolt értékcsökkenési leírás

5.sz. melléklet :           A követelések alakulása 2022. és 2023. évek között

6.sz. melléklet :           A rövid lejáratú kötelezettségek alakulása 2022. és 2023. évek között

7.sz. melléklet :           Az aktív és a passzív időbeli elhatárolások bemutatása 2023. évben

8.sz. melléklet :           A bevételek és ráfordítások alakulása 2022. és 2023. évek között

9.sz. melléklet :           A 2023. évben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma. A bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések és a bérjárulékok bemutatása állománycsoportonkénti bontásban

10.sz. melléklet :         Az adózott eredmény levezetése 2022. és 2023. évben

11.sz. melléklet:          A veszélyes hulladékok készletadatai 2023. évben

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény előírásai szerint még a következő mellékleteket csatoljuk a 2023. évi beszámolónk kiegészítő mellékletéhez:

12.sz. melléklet:          A távhőszolgáltatási tevékenység mérlege és eredménykimutatása

13.sz. melléklet:          A távhőtermelési tevékenység mérlege és eredménykimutatása

14.sz. melléklet:          A gázmotoros tevékenység mérlege és eredménykimutatása

15.sz. melléklet:          Az összes egyéb tevékenység mérlege és eredménykimutatása

16.sz melléklet:           Korlátozást okozó események, szolgáltatás színvonala termelőknél – MÓRHŐ Kft. 2023. év

Mór, 2024. május 21.

                                                                         …………………………………

                                                                                         Pallag Róbert

                                                                                           ügyvezető

advanced-floating-content-close-btn
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.